תקנון

 

תקנון שימוש באתר

כללי

 

תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות

הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

מועצה אזורית עמק המעיינות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

הגדרות

"מזמין" או "משתמש"- כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.

"הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.

"אירוע" – מופע ו/או הצגה ו/או סרט ו/או הרצאה ו/או כל אירוע אחר אליו נרכשו כרטיסים באמצעות אתר זה.

"כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר המוצע למכירה באתר.

"עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.

"שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת הכרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

"עמוד התשלום" - העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

"המועצה" – מועצה אזורית עמק המעיינות.

ביצוע עסקאות ותשלום

מלאי הכרטיסים למופעים השונים המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. המועצה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף .כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה על פי הפרטים שהוזנו בעמוד התשלום.

על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם  בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא תוכל המועצה להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים האפשריים על פי דין כנגד

משתמש שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי המועצה לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/ או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו או למען דהוא אחר, ככל שייגרם, כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים

שגויים על ידי המשתמש.

עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית בקופת האולם. המועצה לא תהיה אחראית במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, מתבקשים לברר טלפונית טרם הרכישה באתר פרטים אודות סידורי הישיבה המבוקשים על ידם.

מדיניות ביטול עסקאות

ביטול עסקה יכול להתבצע עד שני ימי עבודה לפני האירוע בעלות של 5% מעלות העסקה או בעלות של 100 שקלים חדשים, הנמוך מבניהם.

לתשומת ליבכם אין אפשרות לקבל כרטי חלופי בגין הצגה שהוחמצה. על כל שינוי יש לעדכן אותנו עד 48 שעות בטרם מועד ההצגה.

ככל שיבוטל אירוע על ידי המועצה יהא הרוכש זכאי להחזר כספי מלא.

ככל שידחה אירוע על ידי המועצה, ניתן יהיה להשתמש בכרטיס שנרכש למועד המקורי גם במועד החדש או לחלופין, יהא הרוכש זכאי להחזר כספי.

הודעה על ביטול או על דחיית אירוע תתפרסם באתר המועצה ותישלח בהודעת SMS לרוכשים.

שימו לב: ההצגות יתחילו בזמן. מרגע התחלת ההצגה וכיבוי אורות,המאחרים יופנו לשורה העליונה ללא אפשרות ישיבה במקום הקבוע.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר המידע של המועצה )להלן: "מאגר המידע"(. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

המועצה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח כי שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה באופן מוחלט ותהיה חסינה בפני פגיעות מכוונות או שיבושים.

המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים באתר, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

לתשומת ליבכם המקום מצולם במצלמות אבטחה בכל שעות היממה.

שימוש בפרטי המשתמש

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת המייל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו ע"י המשתמש לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש לצורך עדכונו בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ"ב ולצרכים סטטיסטיים.

ככל שהמשתמש אינו מעוניין שהמועצה תעשה שימוש בפרטים אלו, הוא מתבקש להודיע על כך למועצה באמצעי הקשר המפורסמים באתר.

אחריות ושיפוי

המועצה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר.

עם זאת, המועצה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. המועצה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיה טכנית ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים

המאפשרים גישה לאינטרנט.

המועצה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת.

יחד עם זאת, אין ביכולתה של המועצה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. המועצה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם )As Is( ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או

מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

המועצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של המועצה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה

משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין, אם בכלל.

הפסקת פעילות האתר

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים לאירועים באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט בבית שאן או בנצרת, לפי הסמכות העניינית.

מערכת למכירת כרטיסים